Naam, Embleem, Kleuren, logepenning

Logenaam

Bij het zoeken naar een passende naam lag er toevallig een exemplaar van het “Algemeen Handelsblad” op tafel. In de kop van het blad was een Latijnse tekst: “Lux et Libertas” verwerkt en dat bracht de Broeders op het idee, als naam “Licht en Vrijheid” te kiezen. Deze naam kwam dan ook in de Constitutiebrief van 18 juni 1931 te staan. In de Constituerende Vergadering van de Loge werden de Statuten en het Huishoudelijk Reglement vastgesteld. Het eerste artikel van het Huishoudelijk Reglement luidde: ‘De Loge is krachtens de constitutiebrief wettig gevestigd in Eindhoven, een zelfstandige vereniging van leden der Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, is een Loge met volledige werkkring, en draagt de naam: Licht en Vrijheid’.

Loge-embleem

Haar zinspreuk is: “Bouw en Vertrouw”. In het embleem is opgenomen de stralende zon met in haar midden de Passer en Winkelhaak. U ziet er tevens een tweetal kolommen die verwijzen naar de zinnebeeldige tempel der volmaaktheid. De tempel van humaniteit waaraan Vrijmetselaren bouwen. In het embleem is het koord met de negen knopen opgenomen. Een werktuig wat samengesteld kan worden zonder hulp van andere werktuigen en welke ons instaat stelt de ‘rechte hoek’ te creeeren.

Logekleuren

Haar onderscheidingskleur is: licht blauw en oranje.

Penning

Loge Licht en Vrijheid onderscheid zich met een eigen Logepenning. Een draaginsigne welke de leden dragen wanneer zij tijdens officiële gelegenheden bijeen komen. Het oude insigne is decennia geleden in ongerede geraakt. Tijdens de viering van het Zomer St.Jan in 2013 is de draagpenning opnieuw in onze Loge geïntroduceerd.

Na een lange periode waarin deze penning niet meer werd uitgereikt is deze weer in ere hersteld. De oorspronkelijke brief waar uitleg gegeven wordt over de symboliek op de penning is hieronder opgenomen. Een mooi stukje geschiedenis van onze Loge.

“Eindhoven 1 november 5956

Aan alle leden van de A:. L:. ‘Licht en Vrijheid’, Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van onze A:.L:. Heeft het Bestuur gemeend een blijvende herinnering te moeten aanbieden aan alle Bbr:., die op 1 november 1956 p:.s:. Lid zijn van onze Werkplaats. Hiertoe is een draagpenning geslagen, die slechts éénmaal uitgereikt wordt en wel aan de voornoemde Bbr:. Alsmede aan enkele Bbr:., die zich byzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor onze Loge. Het is de bedoeling, dat deze penningen gedragen worden, wanneer wij in forma onze Mac:. Arbeid verrichten, te beginnen op de herdenkingsbijeenkomsten op 3 en 4 november as. Laat de vogels niet alleen symbool zijn voor onze ‘Vrijheid’, maar tevens aansporen tot het uitdragen van onze Mac:. Beginselen, het symbool van de graankorrels. Laat dit uitdragen en zaaien ‘onbegrensd’ zijn, waarop de azuurblauwe achtergrond wijst. Het ‘middelpunt van de cirkel’ ligt hier tussen P:. en W:. Die hier tezamen in vorm en in kleur, onze Loge uitbeelden. Laat het ‘volle Licht’ (geel) uitstralen (vlammende ster) vanuit het middelpunt, volgens de 5 punten van de Meester, gesteund door W:.K:.en S:. (de 3 punten). Aan de Arbeid, Bbr:.!!! “